Zde chci vyjádřit vše, co mne zajímá, co mne baví, ale podělit se i o to, co je mi nemilé a proti srsti
http://zmrzlina-misa.cz/uzivatel/registrace/?pozvanka=13363
Chcete vydělávat peníze za příjem reklamních emailů od Emailing.cz?
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci.

BETLÉM - město i jesličky

BETLÉM
 
Betlém (v hebrejštině bét lechem znamená Dům chleba) je lidový výraz pro vánoční jesličky, připomínající rodnou vesničku malého Ježíška.
 
ČESKÉ BETLÉMY
K jejich české tradici přispěli v 16. století hlavně jezuité. Jejich příchod započal dlouhou a bohatou tradici betlémů, kdy si je pro jejich nádheru a rozmanitost oblíbila i široká veřejnost.
V době josefínských osvícenských reforem byly betlémy z chrámů vykázány jako „církve nedůstojné dětské hračky“. Jesličky ale našly útočiště v domovech prostých lidí, kteří se jich odmítli přes přísný zákaz vzdát. Začali si je také sami zhotovovat, a vznikla tak dlouhá a bohatá tradice tzv. „lidových jesliček“.
 
 
VZNIK BETLÉMŮ - JESLIČEK
Betlémy tady byly mnohem dříve, než vánoční stromeček. Tento zvyk založil svatý František Assissi, když v roce 1223 přivedl do jeskyně v italské Umbrii živého osla a vola a zinscenoval s přáteli narození Ježíška v Betlémě.
Lidové betlémy se u nás začaly v kostelích stavět v průběhu 16. Století, díky jezuitům, A synům svatého františka
Nejstarší zmínka je z roku 1562 o stavbě jesliček v pražském Klementinu
Velké lidové betlémy se začaly stavět v 18 století a tak vzniká tradice českého betlemářství.
Nejstarší zachované lidové jesle v kapucínském kostele na lauretánském náměstí, 1780 autoři dva kapucíni z italské Neapole
V období pozdní gotiky se snažili lidé ukázat narození Krista jako výjev ze současného života, deskové obrazy, které se vyvěšovaly v kostelích a později byly tvořeny a prováděny hry o narození Krista
 
GRECCIO – FRANTIŠEK Z ASSISI – PRVNÍ BETLÉM-JESLIČKY
v údolí Riety leží vesnička Greccio, původem ze středověku, 1209 se zde usadil svatý František z Assisi a dal podnět k stavbě prvního kláštera. V době svatého Bonaventury, zde byl postaven klášter, který je dodnes hojně navštěvovaným poutním místem pro věřící i turisty.
VÁNOCE 1223
František z Assisi miloval vánoční tradice, byl to čas jeho radosti. Jan, pán z Greccia chtěl ukázat chudobu Krista, vymysleli, že v jedné jeskyni bude sláma, zvířata a vytvořeny jesličky, v jeskyni byl oltář i jesle. Tak tedy František poprvé v dějinách se souhlasem papeže vytvořil živé jesličky v přírodní jeskyni podle evangelia  - podle popisu tzv. betlémské stáje. Zde František slouží mši svatou…. vstupujíce do jeskyně, zahájil mši svatou a všude zněly zpěvy.. tak tehdy vypadaly vánoce 1223.
KAPLE JESLIČEK
Při vstupu do kláštera je nyní Františkovo duchovní centrum – kaple jesliček. V jeskyni je freska ze 14. století, vytvořená umělcem ze džotovského okruhu, je rozdělena do dvou částí Na jedné Madona na lůžku kojí Ježíška a svatý Josef sedí u ní, na druhé jsou vyobrazeny ovečky a pastýř jako symbol důležitosti zvěstování Kristova narození. V levé části fresky je vyobrazen i sám František, jak klečí před dítětem a klaní se mu, vedle něj jsou zde i volek a osel. V pravé části jsou lidé ze vsi při oslavách svaté noci, pán Jan, kněz a dokonce i Marie z Magdaly – poustevnice a patronka Greccio, Greccio bylo dlouho poustevnou,
Za kaplí jesliček je původní část kláštera, kde bydlíval František se svými stoupenci, na dvoře pak kostel z roku 1959 zasvěcený neposkvrněnému početí Panny Marie, což je i vyobrazeno nad hlavním oltářem. V kostele se nachází celá řada betlémů a jesliček z mnoha zemí světa.
JESLIČKOVÉ MYSTERIUM
Farář stochovský Karel Procházka, autor první české monografie na téma jesličky a vánoce o mši u Greccia mluví jako o jesličkovém mysteriu.
Badatelé pak tento počin – postavení jesliček – považují za základ pozdějších vánočních her.
Původně byla důležitá úcta k jeslím, do nichž byl Ježíš položen hned po svém narození, což ještě podporovalo přenesení dřevěných betlémských jesliček do Říma dřív, než byla v půli 7. století Palestina obsazena. Umístěny byly do kostela S. Maria Maggiore (původně nazývaného S. Maria ad praesepe).
 
 
 
CHRÁMOVÁ NÁDHERA
Kromě živého zobrazení betlémské scény se stavěly v kostelech jesličky.
 V gotice a v renesanci se zhotovovaly i skříňové betlémy zdobené drahými kameny a zlatem.
Největší obliby zaznamenaly jesličky v období vrcholného baroka díky jezuitům, jež je využili jako jeden z prostředků rekatolizace u nás i v Evropě., ale i na svých misiích v Asii a Americe.
Postavy byly v životní velikosti v drahých oblecích a v průběhu vánoc se přidávaly postavy a různě přeskupovaly. Jako první se stavěla scéna narození Ježíše, pak pastýři a až poslední scénou byl příchod tří králů.
 
 
BETLÉMY V ČECHÁCH
Podobný betlém u nás byl poprvé postven v roce 1562 v Praze a brzy se stavěl prakticky všude – i v kaplích na zámcích.
V Praze se jeho napodobenina objevila až o 300 let později, a to v dominikánském kostele sv. Klimenta roku 1560, ovšem jeho podoba není známa, pouze se předpokládá, že jde o napodobeninu betlémské jeskyně s jesličkami, neboť podle tohoto vzoru se dale začaly jesličky šířit I do dalších klášterů a kostelů.
Jako nejstarší u nás je písemně uváděno vystavení jeslí připomínajících Kristovo narození v kostele v Buštěhradě po roce 1570.
 
V 18. století , v době osvícenecké, se jesličky z kostelů rozšířily i do chaloupek prostého lidu a do měst, ale to už byly figury značně zmenšené.
Základními figurkami byl Ježíšek v jeslích, Marie, Josef, volek, osel, pastýři s ovečkami a tři mudrci – později králové z východu. Lidé si k nim přidávali postavy ze svého okolí, řemeslníky, děti, zvířata… Vše bylo zasazováno do podivných krásných krajin – známe překrásný český betlém pana malíře Lady…. Stavění jesliček se tedy neodmyslitelně zapsalo mezi nejrozšířenějším vánočním zvykům.
 
 
BETLÉMÁŘSTVÍ
Betlém, symbol vánoc, byl v 19. století byl postupně vytlačován jiným zvykem - vánočním stromkem, který také zaujal ve vánoční výzdobě neodmyslitelné místo.
 
Betlemářská tradice nebyla vytlačena, je stále živá, což dokazují každoroční výstavy betlémů. České betlemářství
sleduje České sdružení přátel betlémů se sídlem v Hradci Králové, jež má 17 poboček po republice a pořádá tyto výstavy.
 
 
 
BETLÉMY DO OBČANSKÝCH PŘÍBYTKŮ
 
Jak bylo již zmíněno, stavění betlémů v domácnostech se začalo šířit až koncem 18. století a dává se do souvislosti s josefínskými reformami. 
Císař totiž zakázal stavění betlémů v kostelech, protože jej považoval za církve nedůstojný, byla to podle něj jen hračka pro děti.
Lidé se však nechtěli vzdát krásného příběhu o narození Ježíše v betlémské stáji a proto si betlémy začali vytvářet a stavět ve svých domovech.  Samozřejmě, že šlo o různé rukodělné práce z různých materiálů… jistou zvláštností je podle literatury hornický betlém z Kladna, který byl vyřezán z uhlí.
 
 
DOMÁCÍ JESLIČKY
Postupem času se stavěly jesličky až miniaturní a lidé si je vyráběli sami a to v provedení mnohem pestřejším a vícefigurovém. Objevily se postavy venkovanů, řemeslníků, ponocných i domácích zvířat. Počet postav jde někdy až do stovek a představují většinou lidi z doby, kdy betlém vznikal, v dobových oděvech a s věcmi, jež sami používali.
Díky této zdomácněnosti betlémů začaly vznikat u nás betlemářské dílny, které získaly světový věhlas, hlavně na přelomu 19. a 20. století. Tvořilo se ze dřeva, papíru a různých surovin, jež poskytoval les. Ale také z těsta, hlíny a skla. Figury i stavby se začaly malovat místo odívání do drahých látek.
Původní betlémy byly z plochých vystřihovaných figur. Od začátku 19. století se prodávaly tištěné papírové betlémy jako vystřihovánky černobílé i barevné, nejznámějšími jsou betlémy Mikoláše Alše nebo Josefa Mánese, z novodobějších pak Ladův betlém.
 
TROJROZMĚRNÉ FIGURY
Další skupinou betlémů jsou trojrozměrné figury vyřezávané ze dřeva a domalovávané barvami nebo zlacené, oblíbené byly tzv. kašírované postavy (dřevěná kostra s papírovým nebo látkovým tělem, jež se nakonec napustily sádrou a klihem a zformovaly).
Také se figury vypracovávaly z papírové, těstové či sádrové hmoty pomocí forem.
Stejně oblíbený byl i perníkový betlém, který stejně jako betlém ze šustí a čokolády je dílem až 20. století
 
 
POHYBLIVÝ BETLÉM
Většina betlémů byla statická, ale to by nebyli mistři, aby nevynalezli, jak betlémy rozpohybovat. Nejpůvodnějším mechanismem byl hodinový strojek, silné ocelové pero nebo pohon díky horkému vzduchu svíček, proudu vody či páry a nakonec – samozřejmě – taky elektřina.
 
ČESKÁ KRAJINA DO BETLÉMŮ
Jediné, co bylo jaksi potlačeno, je krajina, kde se tato událost stala… pravděpodobně tím, že se mezi figury betlémů přidávaly „domácí“ figury… tak se tedy stalo, že krajinu kolem Betlému nahradila krajina česká, mnohdy zimní krajina česká.
 Postavy začaly být oděny do českých krojů, byli to čeští nositelé darů, převážně řemeslníci.
Pouze tři králové byli oděni do svých tradičních oděvů. Příkladem jsou právě horníci ve svých uniformách, nebo sedláci… atd.  
 
Tradičně zlaté české ručičky nezklamaly ani v této činnosti a bylo vytvořeno mnoho betlémů různých druhů, včetně pohyblivých mechanických betlémů, které byly opatřeny např. postavami, které se pohybovaly, mlýnskými točícími se koly, zvonícími zvony, tekoucí vodou /napodobeninou tekoucí vody/.
 
 
 
HAVÍŘ Z PCHER
Jako příklady lze uvést například mechanické jesle pohybované klikou, které vystavoval nejmenovaný havíř z Pcher v letech 1872-5
 
 
 
POHYBLIVÉ MLÝNSKÉ KOLO
 - betlém s pohyblivým mlýnským kolem vystavovaný v letech 1992 a 1994 na kladenském zámku, jehož autorem je Ladislav Šíma z Velkého Přítočna.
 
 
REKORD
V Guinessově knize rekordů jsou zapsány Krýzovy jesličky, vystavené v muzeu v Jindřichově Hradci, jako největší mechanický betlém na světě. Autorem je punčochářský mistr Tomáš Krýza, jež pracoval na betlému 60 let. Jde o 17 metrů dlouhý betlém s 1398 figurami zvířat i lidí vysokých asi 16 cm, 133 z nich je pohyblivých, vyrobené jsou ze dřeva a kašírovací hmoty.
Původně byl mechanismus do pohybu uváděn ručně, dnes je instalován elektromotor.
 
 
TŘEŠŤ
V Třešti sahají tradice betlemářství až do 18.století, betlémy jsou vystaveny přímo v domácnostech, což je turistická rarita.
 
 
KARLŠTEJN
Muzeum na Karlštejně nabízí ke zhlédnutí na 50 různých betlémů v čase vánočním, jsou různě velké a z různých materiálů od nejmenších možných, po velké, z těsta, dřeva, cukru…atd…
Nejstarším betlémem je výjev obřízky Ježíška z konce 18. století.
 
 
KRÁLOVSKÝ BETLÉM
Nejzajímavějším je Královský betlém, rozkládající se na 80metrech čtverečných, jehož pozadím je sám Karlštejn, jeho podhradí, 40 postaviček vysokých kolem 50cm představuje tradiční děj narození Krista, mezi nositeli darů nechybí ani T.G. Masaryk, ale ani Karel IV.
 
 
KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ
V hostinci U Kryštofa se v době vánoc koná výstava betlémů, kde nejstarším je betlém z roku 1846. Naproti hostinci je vystaven pak dřevěný betlém Josefa Jíry, s postavami v nadživotní velikosti.
 
 
TŘEBECHOVICE POD OREBEM
Vůbec nejcennější a nejznámější náš betlém je tzv. třebechovický, který vytvořil Josef Probošt a Josef Kapucián a rozpohyboval jej svou mechanikou Josef Friml. Je prohlášen za národní kulturní památku.
Betlém je starší sto let, je dřevěný, jeho plocha je 7x3x2 metry, postaviček je přes 300 a více jak 100 z nich je pohyblivých, má dva tisíce ručně vyřezávaných částí a 300 dřevěných soukolí. Obsahuje nejen základní figury biblického příběhu narození i ukřižování Ježíše, ale take skutečné obyvatele Třebechovic a jejich okolí.. Betlém vznikal zhruba 40 let. Betlém je také nazýván Proboštův.
 
 
 
PRAHA
Jak jinak, než i v Praze je mnoho míst s vystavovanými betlémy, které jsou z různých materiálů, např. i z křišťálu, polodrahokamů, perníku, vizovického pečiva, dřeva, papíru, keramiky, slámy…atd.
  
 
STAVĚNÍ BETLÉMŮ
Betlém se staví první adventní neděli a uchovává se do únorových Hromnic.
Známe ale take tradici, že se stavěl až na Štědrý den. Dřívější betlémy doma stavěné (take ve venkovských staveních) měly až několik metrů na délku i šířku.
Podklad betlémů je většinou ze dřeva nebo silného papíru, někdy pytloviny. Používá se take mechu, kůry a jiných přírodnin. Plošina může být rovná nebo stupňovitá. Nejprve se rozestaví budovy (hrady, kostely, chaloupky), pak stormy (ty jsou až ze 20. století). Až nyní přijdou na řadu postavy.
V centru jesliček je chlév s jesličkami s Marií, Petrem a Ježíškem, v pozadí stojí osel a vůl, jež Ježíška zahřívají svým dechem. Obvykle vlevo jsou klanící se pastýři, zprava přicházejí tři králové. Nad chlévem visí betlémská hvězda (kometa) a anděl.
Toto rozložení je dáno církevní legendou a proto je neměnné. Rozmístění dalších figurek je libovolné, nikde však nesmějí chybět “daráčci” – postavy nesoucí dárky, většinou zde mají své místo take muzikanti a zvířátka ( především ovečky a hlídací pes). Součástí exotických scenérií jsou velbloudi a sloni.
 
 
BETLÉM - BETLÉM
Betlém  = dům chleba – skutečný Betlém
Betlém v hebrejštině slovo bét lechem znamená dům chleba, ale také dům (boha) Lachama.
Od nepaměti se tak jmenovala malá judská vesnice ležící necelých 12 km od města Jeruzaléma. Narodil se v ní starozákonní král David a Ježíš Kristus. O vánočních svátcích se Betlém, ležící při silnici z Jeruzaléma do Hebronu, stává nejdůležitějším poutním místem křesťanských věřících. Stejně jako před staletími ani dnes nedokáže poutníky odradit nebezpečí spojené s cestou do míst, kde spolu válčí rozdílné kultury. Betlém se rozprostírá na dvou pahorcích spojených sedlem. Na úbočích kopců se rozkládají terasovité zahrady.
Kdysi se vesnička na pahorku vysokém 772 m jmenovala Efrata, ale Izraelci ji přejmenovali na Betlém. V Novém zákoně se o ní píše jako o městě Davidově. Dnešní Beth Lachm je jedním z nejnavštěvovanějších míst Izraele, a to nejen křesťany. V posvěcené půdě Betléma nalezla poslední odpočinek řada postav Starého zákona. Podle legend byla nedaleko Betléma pochována Jákobova manželka Ráchel, usadila se tu část rodiny Kálefovy. Žila tu Noemi a její ovdovělá snacha Rút, o nichž hovoří starozákonní kniha Rút. Z Betléma pocházel druhý židovský král David, potomek Rút a Bóaza. Nejvíce však do Betléma poutníky táhne novozákonní vyprávění o narození Mesiáše, syna Boha v těle člověka.

Dodnes je tu k vidění jeskyně, v níž se podle svědectví v Knize Jakubově narodil Ježíš. Nad jeskyní stojí pětilodní bazilika Narození Páně, kterou na návrh jeruzalémského biskupa dala vystavět císařovna Helena v roce 330 – roku 339 byla slavnostně vysvěcena. Dnešní podobu získala v roce 523 za císaře Justiniána. Bazilika byla po staletí předmětem sporů mezi křesťany hlásícími se k různým církvím. Boj o ni vyvrcholil v 18. století, kdy ji Řekové odebrali násilím katolíkům, spravujícím ji pod záštitou francouzů od roku 1690. Bratrovražedná válka o baziliku vyvrcholila dohodou o vlastnictví mezi Amrény, Řaky a katolíky. Řekové mají mohutnou chrámovou loď s kolonádami a jeskyni. Katolíkům a Arménům připadá po jednom oltáři v hlavní části chrámu. V jeskynní kryptě se konají bohoslužby všech křesťanských církví. Je 12,4m dlouhá, 3,9 široká a 3m vysoká, stěny má obložené leštěným mramorem. Čtrnácticípou hvězkou vsazenou do kamenné desky s nápisem Hic de virgine maria Jesis Christus natus est = zde se Panně Marii narodil Ježíš Kristus, je označeno místo, kde se narodil Ježíš. Ve výklenku je mramorový oltář v podobě jesliček. Snad proto se vánočním jesličkám říká Betlém.

S jesličkami souvisí kaple Neviňátek – součást vánočního oktávu. Ne severní straně je tzv. Cistena Davidova (vítěz nad obrem Goliášem a druhý židovský král).
V Betlémě i celé Palestině se vánoce a Ježíšovo narození slaví 3x ročně. Na Boží hod ho vítají západní církve, 6. ledna řecké ortodoxní církve, pravoslavní a 18. ledna Arméni. Zúčastnit se bohoslužeb lze pouze na osobní pozvánku příslušné církve, ostatní mohou pouze pozorovat obřady na obrovské obrazovce na náměstí nebo přímý přenos na 1. programu izraelské tv.
 
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma

Líbí se vám tyto stránky?

Ne (3487 | 33%)
Ano (3588 | 34%)
http://Dokonalezeny.cz - Internetový magazín moderní ženy
http://www.maxo.cz/?r=281bffb3082
http://www.slevopolis.cz/index.php?rid=6603
http://www.drevostavby-aukce.cz/php/affil.php?id=1499
Děkuji, že jste mě navštívili
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one